Меню
Герої не вмирають
Банери

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати:

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Здолбунівської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Здолбунівської  районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

– відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

– представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

– у більшості представників органів,які надають адміністративні послуги існують обмежені дні та години прийому;

– строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;

– необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

– одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

– відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

  1. Цілі  та завдання:

 

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів,  які надають адміністративні послуги в Здолбунівському  районі шляхом функціонування Центру надання адміністративних послуг Здолбунівської  районної державної адміністрації (далі – центр).

Прийняття цього акта чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі:

– забезпечить можливість отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах з мінімальними витратами часу;

– забезпечить вільний доступ  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

– виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей:

 

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акта на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 588, не враховує всі особливості роботи центру, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Здолбунівської  районної державної адміністрації».

 

 

  1. Опис механізму та заходів  для розв’язання проблеми:

 

Забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 01.08.2013  №588 «Про затвердження    Примірного регламентуцентру надання адміністративних послуг». Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг Здолбунівської районної  державної  адміністрації», в якому передбачено визначення порядку організації роботи в центрі, створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Даним розпорядженням визначається порядок організації роботи  центру, механізм взаємодії адміністратора  з представниками: органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які задіяні у забезпеченні виконання покладених на центр завдань з організації надання адміністративних послуг.

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо організації надання адміністративних послуг в одному приміщені через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза,  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акта є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

 

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта:

 

Наявність в  районі  центру в кінцевому результаті дає можливість:

– забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

– зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

– отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру.

 

  1. Аналіз вигод та витрат:

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави 1.Вдосконалення   локального законодавства  в сфері  надання адміністративних послуг.

2. Відкритість, прозорість та
зрозумілість процедур з надання
адміністративних послуг.

3. Оперативність вирішення питань, пов’язаних з  наданням
адміністративних послуг.

4. Формування в  суспільстві  позитивного іміджу влади.

5. Мінімізація корупційної складової.

6.Вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень.

1. Витрат не потребує
Сфера інтересів суб’єктів господарювання та громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доступність  та  зручність (місце розташування,  режим роботи центру).

2. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

3. Чітке визначення переліку

документів, необхідних для отримання відповідної  адміністративної  послуги.

4. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

5. Мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату.

6.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

7.Отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг  та допомоги в оформленні документів, необхідних  для  їх  отримання.

7.Визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

1. Плата за надання

адміністративних послуг згідно чинного

законодавства.

 

2. Інші додаткові

витрати не передбачені.