Меню
Герої не вмирають
Банери

На території України приватизація здійснюється відповідно до загального законодавства та спеціальних законів, а саме: «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» № 1953-III вiд 14 вересня 2000 р., «Про Державну програму приватизації» № 1723-ІІІ від 18 травня 2000 р., «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України.

Вищевказані нормативні акти регулюють правові, економічні й організаційні основи приватизації державного й комунального майна, а саме:
–  поняття, мету, принцип, напрямки приватизації;

– способи та порядок приватизації;

– визначають об’єкти, суб’єкти, основні положення приватизації;

– підготовку до приватизації;

– договірні, фінансові, соціальні відносини підчас приватизації;

–  відповідальність за порушення законодавства про приватизацію та інше.

Продавцями об’єктів малої приватизації, що перебувають у державній та  комунальній власності, є відповідно:

– Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;

– органи приватизації, створені місцевими радами.

Покупцями об’єктів малої приватизації можуть бути фізичні та  юридичні  особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України  “Про приватизацію державного  майна” (ст.8) а саме:

– громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;
–  юридичні особи, зареєстровані на території України, крім тих, що будуть перераховані нижче;

–  юридичні особи інших держав.

Не можуть бути покупцями:

– юридичні особи, у  майні  яких  частка  державної  власності  перевищує 25 відсотків;

– органи  державної влади;

– працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до чинного   законодавства заборонено займатися підприємницькою  діяльністю.

Об’єктами малої приватизації є:

– цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А;

– окреме індивідуально визначене майно;

– об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти.

Не можуть бути об’єктами приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави.

Не  підлягають  приватизації  визначені  у   встановленому порядку  спеціалізовані  підприємства  торгівлі,  що  обслуговують виключно   громадян, які   мають пільги згідно   з чинним законодавством.

Заклади культури, приміщення та будівлі соціально-побутового призначення,  споруджені  за  рахунок  коштів державних підприємств, які обслуговують населені пункти, райони чи мікрорайони у містах,  громадські організації або певні професійні (виробничі)   колективи можуть бути у  встановленому  порядку виключені з переліку об’єктів малої приватизації за рішенням Фонду державного майна України, його регіональних  відділень та представництв  у районах та  містах, Фонду майна Автономної Республіки  Крим та його представництв, а також за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад відповідного рівня.

Перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і закріплений у Законі України № 847-XIV від 7 липня 1999 р. «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

Ініціатива  щодо приватизації може виходити від державних органів приватизації, а також покупців, визнаних такими відповідно до ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

  1. Покупці подають до відповідного органу приватизації заяву про включення  підприємства  до одного із зазначених у цій статті переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

Заява повинна містити:

назву об’єкта  малої  приватизації,  його   місцезнаходження;

запропоновані умови купівлі та експлуатації об’єкта.

Разом із заявою покупці – фізичні  особи  подають:

– відомості про  особу,  домашню адресу,  громадянство;

– номери рахунків у банківських  установах,  з  яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.
Покупці – юридичні особи подають:

– повну назву заявника та його юридичну адресу;

– прізвище, ім’я, по батькові керівника;

– номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.

До заяви додаються:

– документ про внесення плати за подання заяви;

– нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право  юридичної особи бути покупцем згідно з цим Законом  (копію відповідного    рішення органу місцевого самоврядування – для  органів  місцевого самоврядування);

  1. Орган приватизації протягом 20-ти днів розглядає подану заяву і, в разі відсутності підстав для відмови у приватизації,  приймає рішення щодо приватизації об’єкта відповідним способом (шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом) та включає підприємство до відповідних переліків   і в 5-ти денний термін письмово повідомляє про це заявника, адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган управління майном.

Пропозиції щодо включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подаються разом із висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.

         Відмова у приватизації можлива тільки у випадках, коли:

– особа, яка  подала заяву, не може бути  визнана  покупцем підприємства згідно з цим Законом;

– є законодавчо  встановлене  обмеження  на  приватизацію цього підприємства.

  1. Публікує список об’єктів, які підлягають приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та в місцевій пресі.
  2. Орган приватизації протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта затверджує склад комісії з приватизації об’єкта і встановлює термін подання проекту плану приватизації. Цей термін не повинен перевищувати 2-х місяців з дня затвердження складу комісії.
  3. Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об’єкта, в якому враховуються пропозиції місцевих рад за місцезнаходженням об’єкта приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. В проекті плану приватизації зазначається один із способів приватизації.

Способи приватизації об’єктів

ВИКУП

Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації:

– не проданих на аукціоні, за конкурсом;

– включених до переліку об’єктів,  що  підлягають  приватизації шляхом викупу;

– зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди,  укладеним до набрання чинності Законом України “Про оренду державного майна”.

Викуп майна  підприємств, зданих  в оренду, проводиться з додержанням вимог,  передбачених чинним законодавством України про приватизацію.

Порядок викупу об’єкта приватизації визначається Фондом державного майна України.

Відповідний орган  приватизації  публікує  в  інформаційному бюлетені та місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами  приватизації, перелік об’єктів,   що   підлягають приватизації   шляхом   викупу, який містить назву  об’єкта приватизації та його місцезнаходження.

Зазначений перелік публікується не пізніш як за 15 днів з дня прийняття рішення   про   затвердження   переліку об’єктів,  що підлягають приватизації шляхом викупу.

АУКЦІОН, КОНКУРС

Продаж об’єктів малої  приватизації  на  аукціоні  полягає  у передачі права власності покупцю,  який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом полягає  у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

Продаж об’єктів приватизації  на  аукціоні,  за  конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

АУКЦІОН

Аукціон проводиться відповідним органом  приватизації  або уповноваженою ним особою.

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об’єкт приватизації  та умови його продажу. Початком  торгів  вважається  момент  оголошення початкової  вартості  продажу  об’єкта.

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова вартість продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості  про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.

Протокол у триденний термін надсилається відповідному органу приватизації та затверджується ним.

КОНКУРС

Відбір  покупців  за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка  створюється  органом  приватизації.

У разі, якщо для участі в аукціоні, конкурсі подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

Конкурсна комісія  визначає  умови  та  термін  проведення конкурсу.

До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця щодо:

здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;

виконання   вимог   законодавства   про   захист  економічної конкуренції;

збереження та створення протягом  визначеного  терміну  нових робочих місць;

початкової  вартості  продажу  об’єкта  та дотримання строків оплати;

збереження досягнутих на час укладання договору профілю діяльності,  номенклатури або  обсягу  виробництва,  зазначених  у договорі, видів продукції (послуг);

виконання встановлених   для   підприємства    мобілізаційних завдань;

створення безпечних або нешкідливих умов праці;

умов утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища,  дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об’єкта.

Умови конкурсу затверджує відповідний орган приватизації.

Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план приватизації об’єкта, який повинен включати:

назву і місцезнаходження об’єкта;

відомості про покупця;

запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта;

зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;

додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Конкурс здійснюється  у  два  етапи.

На  першому  етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції  доводиться до всіх учасників конкурсу.  Якщо протягом п’яти робочих днів від них не надійдуть додаткові  пропозиції,  то попередній   переможець  оголошується  остаточним  переможцем.  За наявності  інших  пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної  комісії,  яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.

Ціна продажу визначається  у  ході  конкурсного  розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 50 відсотків його  початкової  вартості.

Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

обгрунтування вибору переможця конкурсу;

відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії  та  в триденний строк з   дня проведення  конкурсу надсилається відповідному органу приватизації.

Результати конкурсу затверджує орган приватизації.

Інформація про строки та умови проведення аукціону, конкурсу публікується не   пізніш  як за 30 календарних днів до дати проведення  аукціону, конкурсу в інформаційних  бюлетенях  органів  приватизації,  місцевій  пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації.

Право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації   переходить  до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного  об’єкта приватизації.

Після придбання  об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства.

До набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт приватизації  відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе    керівник підприємства,  що приватизується,  або  підприємства  (установи,  організації),  на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації.

Право власності на державне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем  та уповноваженим  представником  відповідного  органу приватизації, а також  актом  приймання-передачі зазначеного майна.

Договір купівлі-продажу державного майна підлягає нотаріальному  посвідченню  та  у  випадках, передбачених законом, державній  реєстрації.

У разі придбання  об’єкта  приватизації  на  аукціоні,  за конкурсом  договір  купівлі-продажу  між  покупцем  і  продавцем укладається  не  пізніш як у п’ятиденний термін з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону, конкурсу.

 

Договір включає:

назву підприємства, його адресу;

відомості про продавця та покупця;

остаточну ціну продажу об’єкта на аукціоні,  за конкурсом або розмір викупу;

взаємні зобов’язання продавця і покупця;

номери їх розрахункових рахунків;

назви і адреси банківських установ;

умови внесення платежів.

До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами  аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.

Зобов’язання  покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб,  які придбають об’єкт  у  разі  його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань.

Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації (Фонду державного майна) органи місцевого самоврядування обов’язково повинні передбачити у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних із реалізацією зазначеного майна.

Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації (Фонду державного майна) з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією комунального майна.

Власники приватизованих об’єктів мають пріоритетне право на довгострокову оренду (на строк не менше 10- ти років) займаних ними земельних ділянок.

Місцева рада зобов’язана у місячний термін з моменту реєстрації приватизованого об’єкта переоформити договір оренди на користування землею.

Анонси подій
Банери

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930