Меню
Герої не вмирають
Банери

Здійснення державної регуляторної політики обумовлюється Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказаним Законом визначена процедура підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

Така процедура передбачає:

1)розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

2)підготовку проекту регуляторного акта;

3)підготовку аналізу його регуляторного впливу;

4)опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта:

5)безпосереднє оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу;

6)отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань;

7)прийняття регуляторного акта;

8)офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта;

9)проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичного) регуляторного акта;

10)підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

Найважливішим етапом розробки та прийняття регуляторного акта є визначення його регуляторним.

Законодавчо закріплено, що регуляторним актом може визнаватися як нормативно-правовий акт, так і інший офіційний письмовий документ, який відповідає певним ознакам.

Отже, для визнання нормативно-правового акта регуляторним необхідно, щоб такий акт або окремі його положення були спрямовані на регулювання :
господарських відносин або адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання;
-адміністративних відносин між іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Для визнання іншого офіційного письмового документа регуляторним актом, окрім вищезазначених умов, необхідна сукупна наявність таких ознак:

Документ повинен

– встановлювати, змінювати чи скасовувати норми права;

– застосовуватися неодноразово;

– стосуватися невизначеного кола осіб.

Нормативно-правові акти, що стосуються встановлення чи погодження різного роду тарифів, є регуляторними:

– тарифи на послуги тепло- і водопостачання, водовідведення, прибирання, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів і рідких нечистот, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності;

– тарифів, за якими працюють комунальні підприємства.

Тарифи розраховують суб’єкти господарювання ( встановлюють плату за надані послуги і виконану роботу), а рішення про затвердження таких тарифів приймає орган місцевого самоврядування або уповноважений орган виконавчої влади.

Тобто має місце втручання в господарську діяльність. Тому вказане рішення спрямоване на правове регулювання господарських відносин, що є предметом регулювання регуляторного акта.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен регуляторний орган до 15 грудня поточного року зобов’язаний розробити та затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обов’язково повинен містити види та назви проектів регуляторних актів, цілі їх прийняття, строки підготовки, найменування органів та підрозділів, відповідальних за їхню розробку.

Слід особливо підкреслити, що відповідно до частини 4 статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний орган може готувати чи розглядати проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

У такому разі, регуляторний орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту.

Зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обов’язково повинні бути внесені не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

Зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторні органи затверджують у тому ж порядку, що й сам план.

Затверджені плани відповідно до статей 7 та 13 Закону обов’язково оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці регуляторного органу в мережі Інтернету протягом 10 днів після затвердження.

Тобто, плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік мають бути оприлюднені регуляторними органами не пізніше 25 грудня поточного року.

Оприлюднення проекту регуляторного акта

Відповідно до статті 9 Закону підготовлений проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу регуляторний орган повинен оприлюднити.

Це відбувається в два етапи.

Перший етап – це опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, яке публікується у друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці регуляторного органу в мережі Інтернету.

Другий етап – є оприлюднення самого проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення повідомлення.

Наприклад:

23 березня 2016 року Оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
29 березня 2016 року Останній строк оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного  впливу

Для отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб надається термін 1 місяць.
Погодження проекту регуляторного акта

Важливий етап здійснення регуляторної діяльності – етап погодження проектів регуляторних актів, що розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади – зі спеціально уповноваженим органом з питань регуляторної політики, яким є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

З метою реалізації державної регуляторної політики виконавчі органи місцевих рад створюють у своєму складі постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради.

Якщо йдеться про органи місцевого самоврядування, то у разі внесення на розгляд сесії місцевої ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, відповідальна за регуляторну політику постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла на погодження цей акт.

Відстеження результативності регуляторного акта та звіт про результати відстеження

Кожен регуляторний акт повинен пройти кілька етапів відстеження результативності (базове, повторне, періодичні).

Суть відстеження полягає у співставленні раніше запланованих (прогнозних) кількісних та якісних показників результативності з тими, які реально отримані на етапах базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

За результатами кожного етапу відстеження результативності регуляторного акта відповідний регуляторний орган повинен підготувати та оприлюднити через 10 днів з дня підписання офіційний звіт про відстеження результативності регуляторного акта.

Звіт про відстеження результативності має бути підготовлений у письмовій формі та підписаний керівником регуляторного органу.

Звіт обов’язково публікується у друкованих засобах масової інформації та/або розміщується на офіційній сторінці у мережі Інтернету.

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) –це один з головних інструментів державної регуляторної політики, який містить:

1)обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта;

2) аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

3) обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
На підставі аналізу вимог законодавства пропонуємо застосувати таку структуру АРВ:

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

2. Цілі державного регулювання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

7. Строк дії регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Детально розглянемо, як підготувати кожен з вище перелічених розділів АРВ.

1. Визначити проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання. Проаналізувати цю проблему та оцінити її важливість. Зокрема:

а) надати короткий аналіз причин, через які виникла проблема;

б) оцінити масштаб проблеми;

в) описати проблему;

г) обґрунтувати необхідність державного регулювання;

д) обґрунтувати неможливість розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання.

2. Чітко визначити цілі прийняття регуляторного акта, що мають бути безпосередньо пов’язані із вирішенням проблеми.

3. Визначити та оцінити всі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, вказати причини відмови від застосування тієї чи іншої альтернативи, навести аргументи щодо переваги обраного способу.

4. Навести опис механізмів дії запропонованого регуляторного акта, які безпосередньо мають привести до розв’язання вказаної проблеми, описати організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта.

Іншими словами, необхідно коротко описати, яким чином будуть діяти норми регуляторного акта (тобто якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності) та що треба для цього зробити.

5. При підготовці цього розділу аналізу необхідно:

Оцінити вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта, тобто визначити і порівняти негативні та позитивні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта (політико-правові, економічні, природно-екологічні, соціально-культурні, технологічні).

6. У цьому розділі визначається аналіз вигод та витрат, який показує соціальну та економічну доцільність регулювання, а також який вплив може мати регуляторний акт на інтереси держави, суб’єктів господарювання, громадян.

7. У цьому розділі обґрунтовується запланований строк чинності регуляторного акта (як правило, регуляторні акти приймаються на необмежений термін, але є випадки прийняття і на обмежений строк).

8. У даному розділі наводиться перелік показників результативності відповідного регуляторного акта (індикаторів), які в подальшому стануть основою для відстеження результативності такого регуляторного акта:

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта;

– розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Показники результативності регуляторного акта можна поділити на два види: статистичні та показники соціологічних досліджень.

10.У цьому розділі необхідно визначити строки проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Примітка:

Аналіз регуляторного впливу має супроводжувати кожен проект регуляторного акта. АРВ готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Результати підготовки АРВ обов’язково викладаються в письмовій формі та підписуються розробником регуляторного акта та керівником регуляторного органу.

Анонси подій
Банери

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930