Меню
Герої не вмирають
Банери

Загальні положення

1.Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Здолбунівська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).

2.Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

3.Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до райдержадміністрації або до її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

4.У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У разі подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).

5.Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування – для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

6.Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

7.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відповідального з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

8.У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

9.Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).

10.Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, телефоном та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються працівниками сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

11.Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

12.У разі надходження запитів щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу райдержадміністрації відповідальні працівники апарату райдержадміністрації невідкладно передають такі запити засобами електронної пошти на спеціальну електронну адресу.

13.Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та телефоном (який оприлюднюється райдержадміністрацією у встановленому порядку), які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальним з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

14.При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, запитувача переадресовують за відповідним телефоном сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

15.Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

16.У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії приймання та реєстрації такого запиту залучається працівник юридичного сектору апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку працівником юридичного сектору апарату райдержадміністрації невідкладно проставляється відповідна відмітка: «Підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

17.Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

18.Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

19.Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються в окремій підсистемі «Запити публічної інформації». На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній системі, в якій, крім даних, зазначених у пункті 5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

20.При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

тематикою запиту;

способом отримання запиту: письмово, електронною поштою, телефоном, факсом, подано особисто.

21.На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації, відповідальний з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

22.Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві загального відділу апарату райдержадміністрації.

Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

23.Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, внесення пропозицій для вчинення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює відповідальний з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації та передає першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

24.Після розгляду запити з відповідною резолюцією працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації передаються до структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.

25.Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

26.Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках.

До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

27.Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

28.У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).

29.Проект відповіді запитувачу візується керівником структурного підрозділу, який його готував (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації та відповідальним з питань запитів на інформацію сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації і подається на підпис першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

30.При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу працівниками сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

31.У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін його розгляду може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.

32.У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та у відповідності із пунктом 30 цього Порядку.

33.Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

34.Після підписання у першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації, відповідь на запит із додатками передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надсилання запитувачу.

Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо

надання публічної інформації

35.Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.

36.У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу працівники сектору інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації протягом одного робочого дня інформують про цей факт голову райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

Анонси подій
Банери

Лютий 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728