Меню
Герої не вмирають
Банери

УКРАЇНА

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

11 лютого 2020 року                                                                                № 41

Про розподіл функціональних
повноважень керівництва
районної державної адміністрації

З метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Здійснити розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації згідно з додатками 1, 2.

2. Установити, що:

заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, відділень територіальних органів центральних органів виконавчої влади у районі відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

доручення заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації з питань, що належать  до сфери їх компетенції, є обов’язковими для виконання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 липня 2017 року №334 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації» (зі змінами).

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                    Леонід ВЛАСЮК

 

Додаток 1
до розпорядження голови
Здолбунівської районної
державної адміністрації
від 11.02.2020 № 41

Р О З П О Д І Л
функціональних повноважень керівництва
районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Спрямовує і координує діяльність заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, відділень територіальних органів центральних органів виконавчої влади у районі, міського, селищного, сільських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Формує склад районної державної адміністрації.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Затверджує положення про апарат та його структурні підрозділи, положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний склад.

Інформує голову Рівненської обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Організовує, в установленому порядку, складання проєктів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету і затверджених районною радою програм.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконанням державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

Вносить подання голові Рівненської обласної державної адміністрації щодо дострокового припинення в установленому порядку повноважень міської, селищної та сільських рад, міського, селищного та сільських голів.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України, забезпечує загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії районної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує встановлені законодавством заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Погоджує:

преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

встановлення додаткових стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступникам;

надання відпусток керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та виплату грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки;

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Нагороджує Почесною грамотою райдержадміністрації, іншими відзнаками районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищною і міською радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищним і міським головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов’язаних із захистом населення Здолбунівського району від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони району.

Забезпечує належне виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Забезпечує техногенно-екологічну безпеку, розробку та реалізацію заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, дотримання підприємствами усіх форм власності законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій. Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання нормативних документів Президента та Уряду України, відповідних розпоряджень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації в галузі оборонної і мобілізаційної роботи.

Забезпечує виконання законодавства підприємствами, установами і організаціями щодо здійснення оборонних та мобілізаційних заходів.

Забезпечує розробку і подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проєктів обласного бюджету, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Організовує розробку проєкту районного бюджету.

Отримує від суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету.

Організовує роботу щодо процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Організовує роботу з реалізації у районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому, його окремих галузей, розроблення та здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, охорони довкілля.

Визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб, проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики стосовно розвитку промисловості району, продукції промислового походження, товарних ринків, галузі будівництва, містобудування, житлово-комунального та шляхового господарства, енергозабезпечення, розвитку економіки, прискорення економічних реформ, приватизації, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері діяльності. Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення переробних та інших підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.

Забезпечує розробку проєктів програм соціально-економічного розвитку району, реформування структури промислового виробництва, санації цільових інвестиційних проєктів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної та комунальної форми власності, подання до відповідних органів пропозицій щодо загальнодержавних планів і програм.

Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Забезпечує складання необхідних для соціально-економічного розвитку району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива.

Розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проєктів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних /вільних/ економічних зон, зміну статусу та території цих зон.

Забезпечує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, належними державі пакетами акцій акціонерних товариств, державними частками, паями в майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Організовує роботу із здійснення у районі державної політики щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу в промисловості, стимулювання виготовлення продукції вітчизняного виробництва.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань за міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладанню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів, або на іншій основі.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції /робіт, послуг/.

Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку економіки району.

Здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує роботу щодо:

– реалізації програм розвитку сільського господарства, програм агропромислового комплексу і соціального відродження села, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення в сільськогосподарських формуваннях різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, формування інфраструктури аграрного ринку;

– реалізації програм охорони довкілля, водних ресурсів, лісів та природи;

– забезпечення державних та регіональних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

– матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій, а також розробляє та здійснює заходи щодо фінансово-кредитного забезпечення діяльності агропромислового комплексу;

– забезпечує відповідно до законодавства здійснення на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції та сировини, їх зберіганням і реалізацією;

– забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів;

– контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством;

– вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм;

– сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності, якості та конкурентоспроможності продукції;

– сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі агропромислового виробництва переробної, харчової промисловості та ефективного їх використання;

– організовує в межах повноважень, визначених законодавством, додержання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності агропромислового комплексу вимог законодавства з питань охорони праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

– готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності агропромислового виробництва, посилення конкурентоспроможності продукції галузей агропромислового виробництва та харчових видів продукції на вітчизняному та регіональних ринках, підтримки та захисту вітчизняного виробника;

– розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств агропромислового комплексу усіх форм власності у процесі адаптації їх до ринкових умов, забезпечує надання консультаційної підтримки і послуг в організації виробництва сільськогосподарської продукції, з маркетингу та інформатики, підготовки, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації;

– сприяє розробленню і здійсненню заходів щодо відновлення традиційних та освоєння нових ринків сільськогосподарської продукції, налагодженню співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

– спрямовує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та галузей господарського комплексу району на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, харчовими, сервісними та іншими підприємствами і організаціями;

– сприяє місцевим органам державної виконавчої влади і самоврядування у реалізації державної аграрної політики, моніторингу земель та землеустрою.

Забезпечує розробку та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, водних ресурсів, підвищення родючості грунтів. Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

Координує на території району діяльність місцевих землевпорядних органів.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства. Вносить пропозиції щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку.

Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням /викупом/ земельних ділянок.

Організовує підготовку і подання на затвердження відповідної ради пропозицій щодо організації території і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Координує діяльність відповідних органів та служб щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення району.

Організовує здійснення заходів з профілактики, діагностики, лікування хвороб тварин, контролю за виробництвом доброякісних у ветеринарному і санітарному відношенні продуктів і сировини тваринного походження, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, інших протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів.

Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, розглядає та вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Вносить пропозиції щодо регулювання цін та тарифів на виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, здійснює контроль за їх додержанням.

Сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проєктів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації в районі.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різної форми власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку побутового та торговельного обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним та автомобільним транспортом, послугами зв’язку.

Забезпечує затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо підвищення надійності електропостачання, газопостачання, теплопостачання та водопостачання споживачів.

Організовує та контролює роботу паливно-енергетичного комплексу, забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом, теплом та іншими енергоносіями, розрахунки споживачів за енергоносії.

Організовує реалізацію відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, забезпечення проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Забезпечує підготовку висновків щодо проєктів місцевих містобудівних програм, що затверджуються сільськими, селищною та міською радами.

Контролює видачу, відповідно до законодавства, забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проєктування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Організовує охорону, реставрацію, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.

Залучає на договірних засадах підприємства і організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

Організовує роботу, пов’язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

Здійснює контроль за виконанням державного замовлення щодо введення в дію об’єктів житла та соціально-культурного призначення.

Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням об’єктів водопостачання, теплопостачання, газопостачання та житла.

Здійснює у порядку, встановленому законом, залучення підприємств, установ і організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району і координує їх роботу.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води в промислових цілях.

Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна районної комунальної власності, віднесених до відання закріплених галузей.

Контролює хід приватизації житла, об’єктів комунального призначення.

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Організовує проведення робіт з газифікації населених пунктів, аналізує та контролює використання бюджетних коштів щодо газифікації.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів.

Координує взаємодію органів державної влади, місцевого самоврядування з правоохоронними і контролюючими органами, а також протидії корупційним проявам.

Забезпечує взаємодію з правоохоронними органами з питань боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, нелегальної міграції.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження здійснює заступник голови районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова районної державної адміністрації:

Здійснює керівництво:

– відділом правової роботи та управління персоналом апарату районної державної адміністрації;

– відділом організаційно – інформаційного забезпечення та документообігу апарату районної державної адміністрації з питань здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

– відділом фінансово-матеріального забезпечення апарату районної державної адміністрації;

– фінансовим управлінням районної державної адміністрації;

– центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

– відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

– сектором з питань цивільного захисту та захисту довкілля районної державної адміністрації;

– радою регіонального розвитку при Здолбунівській районній державній адміністрації;

– консультативно-методичною радою сприяння розвитку територіальних громад та інвестиційної діяльності району;

– координаційною радою з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації;

– комісією з питань заробітної плати, праці та соціальної політики;

– постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Здолбунівського району;

– комісією з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації;

– комісією з питань нагород при Здолбунівській районній державній адміністрації;

– постійно діючою комісію з питань розгляду звернень громадян;

– комісію з конкурсного відбору інвестиційних проєктів малого та середнього бізнесу.

Координує діяльність з:

– відділом Держгеокадастру у Здолбунівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

– Здолбунівським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області;

– сільськогосподарськими формуваннями усіх форм власності;

– переробними підприємствами харчової промисловості;

– Здолбунівською районною спілкою споживчих товариств;

– лісогосподарськими організаціями;

– районною організацією Товариства мисливців і рибалок;

– міжгосподарськими організаціями;

– рибогосподарськими організаціями;

– Філія “Колоденська ДЕД”;

– управлінням експлуатації газового господарства;

– приватним акціонерним товариством «Рівнеобленерго»;

– комунальним підприємством «Міське будинкоуправління»;

– комунальним підприємством «Здолбунівкомуненергія»;

– комунальним підприємством «Здолбунівводоканал»;

– Центром поштового зв’язку №3 на базі Острозького ВуПЗ та Здолбунівського ВуПЗ;

– промисловими підприємствами району;

– підприємствами залізничного транспорту;

– підприємствами автомобільного транспорту та зв’язку;

– державними та комерційними банками;

– управлінням Державної казначейської служби України у Здолбунівському районі;

– Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Організовує роботу:

– комітету з конкурсних торгів;

– координаційної ради при районній державній адміністрації з питань розвитку підприємництва;

– інвентаризаційної комісії із проведення технічної інвентаризації захисних споруд;

– спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії;

– комісії з виявлення та запобігання самочинному будівництву на території Здолбунівського району;

– житлової комісії з питань індивідуального житлового будівництва на селі;

– конкурсної комісії з проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад Здолбунівського району;

– надзвичайної протиепізоотичної комісії;

– робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень;

– робочої групи з контролю за діяльністю перевізників на території Здолбунівського району.

Забезпечує взаємодію зі:

– Здолбунівською місцевою прокуратурою;

– Здолбунівським відділенням поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

– Здолбунівським міжрайонним відділом управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Судовою та представницькою владою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Заступник голови районної державної адміністрації

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України в галузі молодіжної політики, преси та інформації, міжнаціональних, конфесійних відносин, сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, молодіжних і дитячих організацій, фондів, інших громадських організацій, взаємодіє з політичними партіями, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї та молоді.

Здійснює заходи щодо інформаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні.

Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації у районі. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків, прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації питань внутрішньої політики.

Організовує підготовку проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань суспільно-політичної ситуації, освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики.
Організовує відзначення в районі державних свят, значних і пам’ятних подій.

Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації звернення громадян, установ і організацій з відповідних питань.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань діяльності районної державної адміністрації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Організовує та здійснює взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в регіоні.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції до проєктів програми соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу із запобігання бездоглядності неповнолітніх.

Координує роботу відповідних органів державної виконавчої влади, пов’язану з розробкою та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями. Сприяє підготовці молоді до проходження військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу.

Сприяє проведенню призову громадян на альтернативну /невійськову/ службу.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, проведенню політики щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків у районі.

Координує роботу закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Бере участь у формуванні та реалізації у районі соціальної політики у сільській місцевості.

Здійснює контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень Президента у галузі молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Бере участь у розробленні проєкту програми соціально-економічного розвитку району з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи.

Організовує роботу із реалізації в районі державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших громадян, регулює вирішення питань гуманітарної допомоги.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишились без піклування батьків.

Координує реалізацію в районі заходів у сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

Розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

Сприяє визначенню для підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які, згідно з законодавством, потребують соціального захисту, забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації, забезпечує піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

Організовує розробку та забезпечує виконання перспективних та поточних районних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Організовує роботу щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.

Вносить пропозиції щодо створення фондів соціального захисту громадян, сформованих за рахунок коштів бюджету та благодійних надходжень, додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

Разом з відповідними службами вирішує питання організації для малозабезпечених громадян похилого віку продажу товарів і побутового обслуговування в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами та безкоштовного харчування, а також надання допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.

Координує роботу з питань виконання в районі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Очолює спостережну комісію.

Забезпечує контроль за виконанням законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:

Здійснює керівництво:

– управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації;

– архівним відділом районної державної адміністрації;

– відділом освіти районної державної адміністрації;

– сектором культури районної державної адміністрації;

– службою у справах дітей районної державної адміністрації;

– сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації;

– відділом організаційно – інформаційного забезпечення та документообігу апарату районної державної адміністрації (стосовно формування і реалізації питань внутрішньої політики).

Координує діяльність з:

– районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– районним військовим комісаріатом;

– Здолбунівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів);

– Здолбунівським районним лабораторним відділенням Рівненського міжрайонного відділу ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»;

– комунальним некомерційним підприємством «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради;

– комунальним некомерційним підприємством «Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги»;

–   середніми спеціальними навчальними закладами;

– засобами масової інформації Здолбунівського району;

– Здолбунівським відділом обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області;

– Здолбунівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості;

– Здолбунівським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області;

– страховими компаніями;

– ветеранськими організаціями;

– профспілковими організаціями району.

Організовує роботу:

– комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– мобільного офісу;

– громадської ради при Здолбунівській райдержадміністрації;

– ради з питань фізкультури і спорту в районі;

– ради з питань реалізації молодіжної політики;

– координаційної ради з розвитку футболу у Здолбунівському районі;

– координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– районної наглядової ради із соціальної та професійної адаптації військовослужбовців;

– координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам;

– консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни;

– дорадчого органу з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– районної призовної комісії;

– районної комісії для здійснення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних у органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях Здолбунівського району;

– конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби;

– комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

– комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників;

– комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

– районної комісії з питань реалізації Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

– комісії з питань житлових субсидій та допомог малозабезпеченим сім’ям;

– комісії з розгляду звернень громадян на отримання одноразової грошової допомоги;

– спостережної комісії;

– комісії з питань евакуації;

– комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– комісії з питань розподілу коштів на придбання слухових апаратів для дітей-інвалідів;

– комісії з питань надання одноразової допомоги інвалідам з вадами зору;

– робочої групи з організації оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– робочої групи з попереднього розгляду проєктів клопотання щодо встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

– постійно діючої експертної комісії для проведення експертизи документів з грифом «Для службового користування»;

– постійно діючої робочої групи для перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, а також будівель адміністративного призначення;

– районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

– комісії з визначення ставок орендної плати за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів;

– комісії із визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

– комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом за перевезення пільгових категорій населення;

– комісії з питань роботи із службовою інформацією в Здолбунівській райдержадміністрації;

– комісії райдержадміністрації із соціального страхування;

– робочої групи районної державної адміністрації з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами районної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови районної державної адміністрації.

Координує роботу:

– громадських та районних організацій політичних партій;

– відкритого акціонерного товариства «Здолбунів-Фармація»;

– районної організації Товариства Червоного Хреста.

 Керівник апарату райдержадміністрації

Очолює і організовує роботу апарату районної державної адміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації:

організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу»у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату районної державної адміністрації;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Забезпечує контроль за додержанням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату районної державної адміністрації в межах повноважень.

Забезпечує розроблення регламенту районної державної адміністрації, узгоджених пропозицій щодо розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації, положення про апарат районної державної адміністрації та його структурні підрозділи, правил внутрішнього службового розпорядку, проєктів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації, та подає в установленому порядку на затвердження голові районної державної адміністрації.

Забезпечує своєчасне надання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, положень про апарат районної державної адміністрації та його структурні підрозділи, правил внутрішнього службового розпорядку, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проєкти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Здійснює контроль за підготовкою проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, оцінки актуальності проєктів документів, внесених структурними підрозділами райдержадміністрації.

Організовує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, відділеннями територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виконкомами місцевих рад актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, реагуванням на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Організовує реєстрацію, облік, проходження документів, їх зберігання, передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації організовує:

наради за участю працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою районної державної адміністрації;

проведення перевірок діяльності виконкомів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення і ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад за участю голови та заступника голови районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво відповідними консультативними та допоміжними органами.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах компетенції, вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи в районі.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті районної державної адміністрації.

Забезпечує недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

За дорученням голови районної державної адміністрації, в межах повноважень, забезпечує контроль за додержанням антикорупційного законодавства та сприяє здійсненню заходів щодо запобігання корупції.

Забезпечує розгляд звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого   прийому громадян.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної, мобілізаційної роботи.

Забезпечує підготовку проєктів рішень та подань про нагородження відзнаками голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію в районі реформи децентралізації.

Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу совісті та релігійних організацій, щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат районної державної адміністрації актами законодавства та положенням про апарат районної державної адміністрації.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює виконуючий обов’язки керівника апарату райдержадміністрації.

З питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

Виконуючи функціональні повноваження керівник апарату адміністрації:

Здійснює керівництво:

–відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

–відділом організаційно – інформаційного забезпечення та документообігу апарату районної державної адміністрації.

Координує діяльність з:

– відділом правової роботи та управління персоналом апарату районної державної адміністрації;

– відділом фінансово-матеріального забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Організовує роботу:

–   експертної комісії апарату районної державної адміністрації;

– комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як дарунка райдержадміністрації;

–   комісії для проведення інвентаризації матеріальних активів;

– комісії з перегляду нормативно-правових актів Здолбунівської районної державної адміністрації

– дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Здолбунівської районної державної адміністрації;

– постійно діючої комісії для списання майна.

Керівник апарату адміністрації                                    Ігор ЖОВТАНЮК

 

Додаток 2
до розпорядження голови
Здолбунівської районної
державної адміністрації
11.02.2020 № 41

 

Закріплення місцевих рад між заступником голови та керівником апарату районої державної адміністрації

 Заступник голови районної державної адміністрації

Координує діяльність виконавчих комітетів Бущанської, Будеразької, Дерманської Першої, Дерманської Другої, Богдашівської, Глинської, Здовбицької, П’ятигірської, Спасівської сільських рад, Здолбунівської міської та Мізоцької селищної ради.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Координує діяльність виконавчих комітетів Білашівської, Копитківської, Новосілківської, Маломощаницької, Уїздецької, Урвенської Півченської, Миротинської, Новомощаницької, Ступнівської, Старомощаницької сільських рад.

 

Керівник апарату адміністрації                                              Ігор ЖОВТАНЮК

 

 

 

 

 

Анонси подій
Банери

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031